Obchodné podmienky

 Obchodné podmienky:

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu www.hryzka.sk – EMI TRADE, s.r.o., so sídlom Royova 782/11, 020 01 Púchov, IČO: 46695265, DIČ: 2023518024, zapísaná v Obchodnom registri OR súdu Trenčín, vložka číslo: 26355/R, oddiel: Sro (ďalej len "obchodník").

Kontakty: info@hryzka.sk, tel.: +421 948 502 514

2. Na právne vzťahy so spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2024 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Kupujúcim je každý (fyzická osoba alebo právnická osoba), kto odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom alebo spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

6. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho alebo spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

7. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke obchodníka pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.hryzka.sk.

8. Obchodník neoveruje recenzie dostupné pri jednotlivých tovarových položkách.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Spotrebiteľ v objednávke ďalej uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska a dodaciu adresu, ak je rozdielna od adresy bydliska, telefónne číslo, email. Kupujúci - právnická osoba v objednávke uvedie: obchodné meno, sídlo, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, email.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované zo strany obchodníka za záväzné. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka, ktoré kupujúci alebo spotrebiteľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho alebo spotrebiteľa o obdržaní jeho objednávky.

3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany obchodníka a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prostredníctvom zaslaného potvrdenia elektronickou poštou – email o stave objednávky.

4. Obchodník si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená v ponukovom liste obchodu v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). V takomto prípade k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza písomným akceptovaním zmenenej ceny kupujúcim alebo spotrebiteľom odoslaným elektronickou poštou.

5. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní od prevzatia tovaru za podmienky, že nedôjde k otvoreniu spotrebiteľského obalu. Kupujúci má právo na vrátenie peňazí do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša všetky náklady na vrátenie tovaru.

III. Platobné podmienky

1. Spôsob platby za objednaný tovar:

- platobná brána Shoptet Pay

- platobná brána Go Pay

- bankovým prevodom

- na dobierku pri doručení tovaru

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené kupujúcim alebo spotrebiteľom v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný obchodníkom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo obchodník dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim alebo spotrebiteľom bude tovar pripravený u vopred dohodnutého subjektu alebo na odbernom mieste.

2. Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď kupujúci alebo spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z obchodníka na kupujúceho alebo spotrebiteľa, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci alebo spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Obchodník dodá tovar kupujúcemu alebo spotrebiteľovi, čo možno v najkratšej dobe po prijatí platby celej kúpnej ceny vrátane prepravných nákladov za objednaný tovar na svoj účet; dodacie lehoty sú uvedené na web stránke obchodníka. Kupujúci alebo spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov obchodníka majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci alebo spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že obchodník nie je schopný dodať kupujúcemu alebo spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí obchodník o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho alebo spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať obchodníka; pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena prepravných nákladov sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke prepravcu. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Obchodník je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho alebo spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo spotrebiteľom alebo ich splnomocnencom.

7. Obchodník dodá kupujúcemu alebo spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 30 kg a tovar väčších rozmerov) si obchodník vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom Vás bude predávajúci informovať kupujúceho alebo spotrebiteľa telefonicky pred uzavretím zmluvného vzťahu.

9. V prípade dodania tovaru do zahraničia obchodník so spotrebiteľom alebo kupujúcim dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.

V. Kúpna cena

1. Ceny uvedené na webovom sídle stránky platia výhradne pre nákup prostredníctvom webového sídla. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie tovaru a balné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené inak v popise produktu.

2. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

VI. Záruka a reklamácie

 1. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na produkty zakúpené u obchodníka:

EMI TRADE, s.r.o., so sídlom Royova 782/11, 020 01 Púchov, IČO: 46989391, DIČ: 2023518024, zapísaný v Obchodnom registri OR súdu Trenčín, vložka číslo: 26355/R, oddiel: Sro.

 1. Záručná doba (doba minimálnej spotreby) produktov je vyznačená na obale produktu.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u obchodníka práva zo záruky len na tovar zakúpený u obchodníka a len na tovar, ktorý má vady spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo obchodníkom.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu elektronickou formou na adrese: info@hryzka.sk.
 4. Reklamačné konanie na tovar, ktorý možno doručiť sa začína dňom splnenia nasledovných podmienok:
  1. doručenia písomného uplatnenia reklamácie obchodníkovi,
  2. doručenia vadného tovaru spolu s jeho príslušenstvom (dodacím listom alebo záručným listom, dokladom o zaplatení a dokumentácie a návodu k tovaru),
  3. poskytnutím súčinnosti, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie).
 5. Obchodník si vyhradzuje právo neprebrať reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku.
 6. Reklamačné konanie na tovar, ktorý objektívne nemožno doručiť sa začína dňom splnenia nasledovných podmienok:
  1. doručenia písomného uplatnenia reklamácie obchodníkovi,
  2. vykonanie obhliadky tovaru obchodníkom alebo poverou osobou,
  3. poskytnutím inej súčinnosti, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie.
 7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, obchodník je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 9. Obchodník vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. výmenou tovaru,
  2. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  4. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 10. Obchodník vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 11. Nárok na uplatnenie vád počas trvania záruky u obchodníka zaniká:
  1. nepredložením dokladu o zaplatení a inej súvisiacej dokumentácie,
  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  3. uplynutím záručnej doby tovaru,
  4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  7. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  8. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  9. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

13. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi obchodníkom a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

14. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

VII. Ochrana súkromia

1. Obchodník sa zaväzuje, že bude od kupujúceho alebo spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne na účely súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby obchodník spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti obchodníka a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo a email. Kupujúci fyzická osoba, alebo spotrebiteľ zároveň poskytuje obchodníkovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu) za účelom prepravy dodávaného tovaru. Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľa udeľuje obchodníkovi tento súhlas na dobu neurčitú.

3. Pri registrácii má kupujúci alebo spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od obchodníka.

4. Aktualizáciu identifikačných alebo osobných údajov môže registrovaný kupujúci alebo spotrebiteľ uskutočniť priamo v on-line režime na webovom sídle ihneď po prihlásení.

5. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od obchodníka vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

1. identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,
2. identifikačné údaje sprostredkovateľa;
3. účel spracúvania osobných údajov,
4. zoznam osobných údajov a
5. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovieť, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľ na základe súhlasu podľa § 11 č. 122/2013 Z.z., oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
6. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
7. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
8. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
9. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa.

6. Právo podľa odseku 5 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u obchodníka namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov: titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov: titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.

8. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, obchodník je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u obchodníka kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu obchodníka, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ má právo žiadať obchodníka o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom obchodník je povinný žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje kupujúceho fyzickú osobu alebo spotrebiteľa v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 5 122/2013 Z.z.. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov obchodník vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo ak obchodník na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa. Ak kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ osoba uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona č. 122/2013 Z.z.; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa; kópiu zápisnice je obchodník povinný odovzdať kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať obchodníkovi bez zbytočného odkladu.

10. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

11. Ak Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

VIII. Spracovávanie osobných údajov - GDPR

1. Obchodník nevykonáva s osobnými údajmi zákazníka žiadne operácie (s výnimkou ich uloženia na serveroch spoločnosti Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 28935675, DIČ: CZ28935675, ktorá je dodávateľom eshopového softwaru pre www.hryzka.sk, ich sprístupnenia účtovnej spoločnosti EKA KREDIT, s.r.o., Moravská 4312, 020 01  Púchov, IČO: 46367331 za účelom vedenia účtovníctva a zasielanie informačných e-mailov cez aplikáciu www.smartemailing.cz späť zákazníkom), najmä do nich nezasahuje, nemení ich, nesprístupňuje, ani ich neodovzdáva tretím osobám (výnimkou je ich sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi).

2. Obchodník spracúva osobné údaje zákazníka, ak je fyzickou alebo právnickou osobou, avšak v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na splnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“). Obchodník za týmto účelom spracúva osobné údaje (meno, priezvisko, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH), adresné údaje (fakturačnú adresu, adresu doručenia, e-mailovú adresu a telefónne číslo/číslo mobilného telefónu) a popisné údaje iba v rozsahu uvedenom zákazníkom (napr. akademický titul pri mene, žiadosti, reklamácie a podobne).

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke obchodníka v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci alebo spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá obchodník kupujúcemu alebo spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia, teda 1.7.2024.
 

V Púchove, dňa 1.7.2024

EMI TRADE, s.r.o.

 

UPOZORNENIE: V prípade, že si zákazník po potvrdení objednávky želá odstúpiť od zmluvy, je potrebné vyplniť Formulár na odstúpenie od zmluvy a vyplnený zaslať na adresu sídla spoločnosti EMI TRADE, s.r.o..